Asset Publisher Asset Publisher

Regulamin korzystania z wiaty drewnianej na terenie Nadleśnictwa Osie

Regulamin korzystania z wiaty drewnianej na terenie Nadleśnictwa Osie

 1. Właścicielem wiaty drewnianej jest Nadleśnictwo Osie.
 2. Wiata, jako miejsce edukacji przyrodniczo-leśnej oraz miejscem spotkań o charakterze wypoczynkowym służącym grupom zorganizowanym.
 3. Korzystający z pobytu pod wiatą zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień.
 4. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie spoczywa na opiekunach.
 5. Korzystający z wiaty zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej.
 6. Dopuszcza się rozpalenie ognia wyłącznie w miejscu wskazanym przez pracownika Nadleśnictwa.
 7. Korzystanie z ognia musi odbywać się pod nadzorem osoby pełnoletniej, przy czym:
 • Rozpalający ogień zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy jego rozpalaniu, utrzymywaniu i gaszeniu;
 • Po zakończeniu pobytu pod wiatą należy upewnić się o skutecznym wygaszeniu paleniska;
 • Zabrania się pozostawiania paleniska bez nadzoru;
 1. Nadleśnictwo Osie nie zaleca przebywania pod wiatą w czasie burz i silnych wiatrów i  nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich skutki - decyzję o pozostaniu pod wiatą podczas złych warunków atmosferycznych korzystający z niej podejmują na własną odpowiedzialność.
 2. Nadleśnictwo Osie nie odpowiada za ukąszenia korzystających z wiaty przez owady i zwierzęta oraz za inne przewidziane zdarzenia wynikłe na skutek spotkania ze zwierzętami, a także za powstałe alergie, uczulenia i zatrucia grzybami lub roślinami.
 3. Zabrania się niszczenia lub używania obiektów infrastruktury i wyposażenia niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Zabrania się niszczenia drzew i krzewów oraz płoszenia, łapania i zabijania dzikich zwierząt.
 5. Przebywający pod wiatą zobowiązani są do kulturalnego zachowania, niezagrażającego bezpieczeństwu ludzi, zwierząt oraz infrastrukturze obiektu.
 6. Korzystający z wiaty zobowiązani są do utrzymania ładu i porządku w trakcie pobytu oraz do zabierania ze sobą swoich śmieci lub pozostawieniu w miejscu do tego wyznaczonym.
 7. Wszelkie nieprawidłowości mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, dlatego wszelkie dostrzeżone uszkodzenia infrastruktury, nieporządek lub inne nieprawidłowości należy zgłaszać w biurze Nadleśnictwa Osie, ul. Rynek 11, 86-150 Osie, tel. 52 33 29 503, e-mai: osie@torun.lasy,gov.pl.
 8. Przebywający na terenie obiektu mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników Nadleśnictwa Osie.
 9. Miejsce parkowania pojazdów należy uzgodnić w nadleśnictwie lub z odpowiedzialnym Leśniczym.
 10. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki, zdarzenia i szkody spowodowane  nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu obiektu oraz ogólnych zasad BHP.

 

Telefony alarmowe:                                                            Kontakt do Nadleśnictwa Osie:

Numer alarmowy – 112                                                                ul. Rynek 11, 86-150 Osie

Pogotowie ratunkowe – 999                                                         tel. 52 33 29 503

Straż pożarna – 998                                                                    e-mail: osie@torun.lasy.gov.pl

Policja- 997

 


Regulamin korzystania z sali edukacyjnej na terenie Nadleśnictwa Osie

Regulamin korzystania z sali edukacyjnej na terenie Nadleśnictwa Osie

 

 1. Sala edukacyjna jest własnością Nadleśnictwa Osie.
 2. Z Sali edukacyjnej mogą korzystać osoby, które zgłoszą pracownikowi nadleśnictwa rezerwację telefoniczną, pod numer +48 52 33 26 059 ,  +48 600 453 738 lub e-mailem na adres: osie@torun.lasy.gov.pl lub osobiście w biurze nadleśnictwa.
 3. Sala edukacyjna może być użytkowana przez jednostki Lasów Państwowych oraz inne podmioty,  za zgodą Nadleśniczego pod nadzorem pracownika Nadleśnictwa Osie.
 4. Salę można użytkować w godz. 7:00 – 15:00 tylko w obecności pracownika Nadleśnictwa Osie.
 5. Na terenie obiektu obowiązuje:

    - przestrzeganie zasad BHP,

    - zachowanie czystości,

    - bezwzględne przestrzeganie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych,

    - dbałość o wszystkie urządzenia i eksponaty;

   6.  Na terenie obiektu zabrania się:

    - korzystania z innych pomieszczeń , tj. pomieszczenie biurowe, pomieszczenie socjalne;

    - niszczenia urządzeń i eksponatów,

    - używania urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu;

   7.  Za zniszczenia powstałe podczas korzystania z sali odpowiada i ponosi odpowiedzialność (również materialną) opiekun wycieczki, rezerwujący, który jest      zobowiązany do ciągłej obecności w czasie korzystania z sali. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki, zdarzenia i szkody                    spowodowane  nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu obiektu oraz ogólnych zasad BHP.

 

Telefony alarmowe:                                                          Kontakt do Nadleśnictwa Osie:

Numer alarmowy – 112                                                        ul. Rynek 11, 86-150 Osie

Pogotowie ratunkowe – 999                                                 tel. 52 33 29 503

Straż pożarna – 998                                                            e-mail: osie@torun.lasy.gov.pl

Policja- 997


Regulamin korzystania z miejsc postoju pojazdów

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LEŚNYCH MIEJSC POSTOJU POJAZDÓW ZLOKALIZOWANYCH W LASACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ NADLEŚNICTWO OSIE

 

 1. Regulamin miejsca postoju pojazdów określa warunki korzystania z miejsc postoju pojazdów zarządzanych przez Nadleśnictwo Osie.
 2. Każda osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Miejsce postoju pojazdów jest dostępne we wszystkie dni w roku (o ile nie będzie obowiązywał zakaz wstępu do lasu).
 4. Miejsce postoju pojazdów nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi wyłącznie  osoba korzystająca z miejsca postoju.
 5. Pojazd może pozostać na miejscu postoju pojazdów wyłącznie w celu krótkotrwałego postoju.
 6. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca postoju należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h, a także  należy bezwzględnie  przestrzegać przepisów ustawy z dnia  20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu  drogowym [Dz.U.  z 2002 r., nr 236, poz. 1998 ze zm.].
 7. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsca postoju - obowiązują zasady i przepisy określone ustawą z dnia  20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu  drogowym [Dz.U.  z 2002 r., nr 236, poz. 1998 ze zm.].
 8. Każda z osób korzystających z miejsca postoju, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
 9. Osobom korzystającym z miejsca postoju zabrania się:

 

 1. wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu,
 2. mycia, sprzątania, naprawy pojazdów,
 3. zaśmiecania terenu,
 4. wyrzucania odpadów domowych i  komunalnych do koszy  na śmieci znajdujących się na miejscu postoju,
 5. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca postoju,
 6. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie  z dróg  pożarowych,
 7. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów,
 8. puszczania luzem zwierząt domowych,
 9. rozstawiania namiotów,
 10. korzystania z miejsca postojowego w inny sposób niż zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

 1. Zabrania się rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie miejsca postoju.
 2. Należy korzystać z wyposażenia miejsca postoju w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 3. Uwaga. Obiekt może być okresowo monitorowany (za pomocą urządzeń rejestrujących obraz).
 4. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu postoju pojazdów proszę zgłaszać do biura nadleśnictwa tel. .: +48 52 33 29 503, e-mail osie@torun.lasy.gov.pl
 5. Telefony alarmowe:

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112

STRAŻ POŻARNA 998 lub 112

POLICJA 997 lub 112

 

Kontakt do Nadleśnictwa Osie

ul. Rynek 11, 86-150 Osie         

tel. +48 52 33 29 503


Regulamin korzystania ze szlaków turystycznych

REGULAMIN SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH

 

Las pełni wiele funkcji i zaspokaja potrzeby różnych grup użytkowników. Aby nie uszczuplić jego zasobów, granice swobody użytkowania określają normy prawne, kulturowe i zasady współżycia społecznego przyjęte w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Szlaki piesze i rowerowe Nadleśnictwa Osie przeznaczone są do rekreacji i wypoczynku turystów.
 2. Organizatorem turystyki pieszej i rowerowej na terenie Nadleśnictwa Osie nie są Lasy Państwowe. Za ewentualne wypadki na szlakach odpowiada organizator. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własny koszt i własną odpowiedzialność.
 3. Organizowanie imprez o charakterze wyczynowym lub masowym wymaga uprzedniego uzyskania zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Osie oraz spełnienia pozostałych warunków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.
 4. Uprawianie turystyki pieszej i rowerowej dopuszcza się jedynie na wyznaczonych i oznakowanych drogach, trasach i na terenach ku temu przeznaczonych.
 5. Oznakowanie szlaków pieszych i rowerowych stanowią piktogramy na białym tle namalowane na pniach drzew i innych obiektach terenowych.
 6. Znak czarnego wykrzyknika na białym tle w czarnej ramce ostrzega o zbliżaniu się do miejsca potencjalnie niebezpiecznego. Jest on umieszczany na skrzyżowaniach tras z innymi miejscami lub obiektami, w pobliżu których należy zachować szczególną ostrożność.
 7. Szlaki piesze i rowerowe mają charakter terenowy i nie posiadają specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na nich szczególną ostrożność. Wzdłuż szlaku mogą rosnąć rośliny trujące. W przypadku ich spożycia należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem.
 8. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a dzieci – na odpowiedzialność opiekuna.
 9. Poruszanie się po szlaku pieszym i rowerowym jest dozwolone od świtu do zmroku.
 10. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się niezbaczanie z wyznaczonych szlaków.
 11. Nadleśniczy może udzielić zgody grupom zorganizowanym na zorganizowanie imprez na terenie powierzchniowych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych znajdujących się wzdłuż szlaku, z zachowaniem przestrzegania zasad zakreślonych w treści wyrażonej zgody.
 12. Zarówno poszczególne odcinki szlaku, jak i cały szlak mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów, np. pojawienia się groźnych chorób czy dzikich zwierząt. Będą one wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU lub w inny czytelny sposób. Naruszenie tego zakazu związane jest z odpowiedzialnością zakreśloną treścią przepisów prawa.
 13. Należy pamiętać, że na szlaku mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, konary złamane okiścią, drzewa ścięte przez bobry. Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które zagrażają ruchowi pieszych i rowerzystów, winny być w miarę możliwości zgłaszane organizatorowi turystyki pieszej i rowerowej.
 14. Na odcinkach szlaku, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi, obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego.
 15. Turysta zobowiązany jest do zachowania porządku na terenie lasu, ograniczania porozumiewania się z innymi uczestnikami w sposób hałaśliwy lub posługiwania się urządzeniami, które mogą powodować płoszenie zwierząt.
 16. Na terenach leśnych obowiązuje zakaz puszczania zwierząt domowych luzem oraz obowiązek sprzątania po nich.
 17. Za niezastosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu zostanie nałożona na turystę grzywna w wysokości ustalonej przez administrację leśną, a ponadto turysta może zostać poproszony o opuszczenie terenu, na którym obowiązują zasady wynikające z niniejszego regulaminu pod rygorem wezwania służb porządku publicznego.
 18. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Straży Pożarnej lub Nadleśnictwa Osie.
 19. Biwakowanie, parkowanie samochodów i palenie ognisk może się odbywać tylko w miejscach do tego przeznaczonych, z zachowaniem szczególnej ostrożności, oraz wiąże się z przestrzeganiem innych regulaminów, a także przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie pod rygorem negatywnych skutków wynikających z ich zapisów.

 

 1. Telefony alarmowe:

 

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112

STRAŻ POŻARNA 998 lub 112

POLICJA 997 lub 112

 

Kontakt do Nadleśnictwa Osie

ul. Rynek 11, 86-150 Osie  

tel. +48 52 33 29 503


Regulamin korzystania ze szlaku konnego

Regulamin szlaku konnego

 

 

Las pełni wiele funkcji i zaspokaja potrzeby różnych grup użytkowników.

Aby nie uszczuplić jego zasobów, granice swobody użytkowania określają normy prawne, kulturowe i zasady współżycia społecznego obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Szlak konny Nadleśnictwa Osie przeznaczony jest wyłącznie do turystycznego, rekreacyjnego i szkoleniowego użytkowania koni wierzchowych, a tam, gdzie pozwalają na to warunki terenowe i formalnoprawne, również zaprzęgów konnych.
 2. Przed skorzystaniem ze szlaku konnego każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 3. Organizatorem turystyki konnej na terenie Nadleśnictwa Osie nie jest PGL Lasy Państwowe, lecz są nimi ośrodki jeździeckie, stadniny, gospodarstwa agroturystyczne posiadające konie na cele rekreacyjne itp.
 4. Za ewentualne wypadki na szlakach konnych odpowiada organizator turystyki.
 5. Szlak konny ma charakter terenowy i nie posiada specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza przy pierwszym przejeździe nieznanym odcinkiem szlaku.
 6. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a dzieci użytkują szlak na odpowiedzialność opiekuna. Zabrania się jazdy konnej bez opieki osobom w wieku poniżej 17 lat.
 7. Jazda konna jest dopuszczona stępem jedynie po wyznaczonych drogach leśnych
  i terenach/placach do tego przeznaczonych.
 8. Wskazane jest poruszanie się konno środkiem drogi.
 9. Podczas wymijania i/lub omijania innych użytkowników szlaku obowiązuje ruch prawostronny.
 10. Zbaczanie ze szlaków konnych jest dopuszczone jedynie w sytuacji wyższej konieczności (ratowania życia i zdrowia ludzi lub koni, alarmu o pożarze lasu, ominięcia powstałych przeszkód).
 11. Poruszanie się po szlaku konnym jest dozwolone od świtu do zmroku.
 12. Liczba koni wjeżdżających w tym samym momencie na dany odcinek szlaku konnego nie powinna być większa niż 10 (zastęp). W ciągu doby szlakiem nie powinno przemieszczać się więcej niż 10 zastępów konnych, tj. około 100 koni.
 13. Na szlaku konnym mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny bez wiedzy organizatora turystyki, np. złomy, wywroty, konary złamane okiścią, drzewa ścięte przez bobry. O ich istnieniu prosimy poinformować zarządcę terenu – Nadleśnictwo Osie pod numerem telefonu + 48 52 33 29 381.
 14. Urządzenia zlokalizowane wzdłuż szlaku konnego są sprawne technicznie. Korzystanie z tych urządzeń odbywa się jednak wyłącznie na ryzyko uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody osobowe lub rzeczowe powstałe wskutek nieprawidłowego ich użytkowania.
 15. Zabronione jest przywiązywanie koni do urządzeń nieprzeznaczonych dla koni.
 16. W boksie popasowym może jednocześnie przebywać tylko jeden koń.
 17. Miejsce rozstawiania tymczasowych zagród popasowych wyznacza administrator terenu – nadleśniczy Nadleśnictwa Osie poprzez stosowne ich oznakowanie.
 18. Obowiązek uprzątnięcia po koniu korytarza szlaku konnego i powierzchniowych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych – miejsc odpoczynku, parkingów leśnych – spoczywa na jeźdźcu.
 19. Woda znajdująca się na terenie Nadleśnictwa Osie jest niezdatna do picia przez ludzi
  i zwierzęta
  , może być wykorzystywana jedynie do celów gospodarczych. Ewentualne spożycie następuje na własną odpowiedzialność, a Nadleśnictwo  nie odpowiada za skutki niezastosowania się do ostrzeżenia.
 20. Jazda po szlakach konnych, znajdujących się poza lasem bądź takich, gdzie istnieje prawdopodobieństwo napotkania pojazdów kołowych, dozwolona jest jedynie pod warunkiem przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, w tym m.in.:
  1. jeździec może prowadzić luzem tylko jedno zwierzę – konia po swojej prawej stronie;
  2. jazda wierzchem powinna się odbywać po drodze przeznaczonej do pędzenia zwierząt. W razie braku takiej drogi – po poboczu, a jeżeli brak pobocza – po jezdni;
  3. zabrania się jazdy wierzchem poza terenami leśnymi:
   1. bez uzdy,
   2. obok innego uczestnika ruchu na jezdni,
   3. po drodze twardej w czasie niedostatecznej widoczności,
   4. po drodze twardej osobie w wieku poniżej 17 lat.
 21. Szlak konny wyposażony jest w infrastrukturę informacyjno-porządkową:
  1. oznakowanie przebiegu szlaków konnych – czarny emblemat jeźdźca na koniu na białym tle ze strzałką informującą o kierunku przebiegu szlaku konnego (wzór graficzny);
  2. tablice kierunkowe (wzór graficzny);
  3. tablice informacyjne i edukacyjne zawierające m.in. informacje o potencjalnych niebezpieczeństwach, np. toksycznych roślinach występujących w lesie;
  4. znaki o potencjalnym niebezpieczeństwie i ograniczeniach;
  5. znaki drogowe.
 22. Poszczególne odcinki szlaku mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów. Będą wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU, czerwoną chorągiewką lub w inny czytelny sposób.
 23. Osoby korzystające ze szlaku zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracowników Straży Leśnej.
 24. Za niestosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu zostanie nałożona na turystę konnego grzywna i w przypadkach określonych we właściwej ustawie lub kara pieniężna za każde niestosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu.
 25. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym najbliższego leśniczego lub Straży Pożarnej.
 26. Biwakowanie, parkowanie samochodów i palenie ognisk może się odbywać tylko
  w miejscach do tego przeznaczonych i oznaczonych.
 27. Nadleśniczy może udzielić zezwolenia grupom zorganizowanym na poruszanie się końmi wierzchowymi poza wyznaczonymi szlakami konnymi w określonym miejscu
  i czasie. W takim wypadku Nadleśnictwo  nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe podczas poruszania się przez grupę poza wyznaczonymi szlakami.
 28. Na organizowanie imprez o charakterze wyczynowym lub masowym należy uzyskać zgodę nadleśniczego Nadleśnictwa Osie. Organizator musi wówczas poinformować Nadleśnictwo o terminie i miejscu planowanych rajdów, wycieczek, imprez grupowych itp. nie później niż 14 dni przed ich planowaną organizacją. Na organizatorze spoczywa obowiązek sprzątania miejsca imprezy w jej trakcie i po jej zakończeniu.
 29. Nadleśnictwo Osie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody rzeczowe lub osobowe powstałe w trakcie korzystania ze szlaków konnych.
 30. Rozpoczęcie korzystania ze szlaku konnego uważa się za akceptację niniejszego regulaminu w całości przez użytkownika.

 

Telefony alarmowe: 

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112

STRAŻ POŻARNA 998 lub 112

POLICJA 997 lub 112

 

Kontakt do Nadleśnictwa Osie

ul. Rynek 11, 86-150 Osie         

tel. +48 52 33 29 503

 

 


Regulamin korzystania z miejsc biwakowania

REGULAMIN MIEJSCA BIWAKOWANIA NADLEŚNICTWA OSIE

 1. Regulamin miejsca biwakowania określa warunki korzystania z gruntów przeznaczonych na ten cel zarządzanych przez Nadleśnictwo Osie.
 2. Każda osoba korzystająca z miejsca biwakowania akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Miejsce biwakowania jest dostępne dla niekomercyjnego ruchu turystyczno-rekreacyjnego w okresie 1 maja – 30 września.
 4. Udostępniony teren nie jest objęty monitoringiem całodobowym wobec powyższego Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za mienie osób z niego korzystających.
 5. Podczas wykonywania ruchu pojazdem na terenie miejsca biwakowania należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h.
 6. Osoby korzystające z miejsca biwakowania zobowiązane są do:
 7. utrzymywania porządku na terenie oraz w obszarach przyległych, nie uszkadzania i nie wycinania drzew i krzewów rosnących na udostępnionym terenie oraz do przestrzegania przepisów wskazanych w art 30 ustawy
  o lasach;
 8. przestrzegania czasu ciszy nocnej obowiązującej od godz. 2200 do godz. 700;
 9. niewnoszenia i niespożywania na terenie jakichkolwiek środków odurzających;
 10. przestrzegania informacji zawartych na znakach i tablicach znajdujących się na udostępnionym terenie;
 11. korzystania z terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi;
 12. odpowiedniego zabezpieczenia posiadanego mienia w tym wartościowych przedmiotów osobistych.
 13. Osobom korzystającym z miejsca biwakowania zabrania się:
 14. wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu w tym: mycia, sprzątania, naprawy pojazdów;
 15. zaśmiecania terenu;
 16. wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci znajdujących się na miejscu biwakowania;
 17. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca biwakowania;
 18. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg leśnych pożarowych;
 19. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej;
 20. korzystania z ognia otwartego poza miejscem do tego wyznaczonym oraz bez wcześniejszego poinformowania i zgody nadleśnictwa.
 21. Nadleśnictwo może wprowadzić dodatkowe obostrzenia dla uczestników korzystających z miejsca biwakowania jeśli uzna to za konieczne dla realizacji celów bezpieczeństwa.
 22. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki wypadków na osobach lub w mieniu jakie mogą powstać w czasie korzystania z miejsca biwakowania (w tym za szkody powstałe na skutek pożaru lasu, wiatrołomów, wywrotów drzew, oraz oddziaływania flory i fauny leśnej).
 23. Zwierzęta domowe na miejscu biwakowania winny przebywać na uwięzi lub
  w kagańcach oraz posiadać aktualne szczepienia. Nieczystości winny być niezwłocznie usunięte.
 24. Zgodę na biwakowanie oraz rozpalenie ogniska w miejscu do tego przeznaczonym wydaje pracownik upoważniony przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Osie.
 25. Za wszelkie uszkodzenia spowodowane w infrastrukturze będącej własnością Nadleśnictwa odpowiedzialność ponosi osoba, która tę szkodę wyrządziła.
 26. Osoby przebywające na udostępnionym terenie są zobowiązane do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom wydawanym przez pracowników Służby Leśnej lub innych pracowników nadleśnictwa jeśli dotyczą one powstałych naruszeń porządku lub bezpieczeństwa.
 27. W zakresie spraw nieunormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Osie.
 28. Zapytania, uwagi i wnioski można składać pod adresem e-mail osie@torun.lasy.gov.pl lub pod nr telefonu +48 52 33 29 503
 29. W przypadku powstałego zagrożenia należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby oraz Nadleśnictwo Osie.

 Wykaz ważnych telefonów:

 • POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112
 • STRAŻ POŻARNA 998 lub 112
 • POLICJA 997 lub 112
 • Nadleśnictwo Osie tel. +48 52 33 29 503

Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Warunki przyrodniczo-leśne

Warunki przyrodniczo-leśne

Choć z pozoru ubogie, sosnowe bory zarządzane przez leśników z Osia charakteryzują się dużym bogactwem gatunków świata zwierząt i roślin. Naukowcom udało się potwierdzić obecność około 250 gatunków kręgowców.

 

   

Położenie pod względem przyrodniczo-leśnym
          Według obowiązującej regionalizacji przyrodniczo-leśnej (Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. T. Trampler., red. PWRiL. Warszawa 1970) Nadleśnictwo Osie położone jest w nastepujących jednostkach podziału przyrodniczo-leśnego:
- I.      Kraina Bałtycka
- 5.d.  Mezoregion Pojezierza Starogardzkiego
-III.    Kraina Wielkopolsko-Pomorska
- 1.     Dzielnica Borów Tucholskich i Mezoregion Borów Tucholskich
-3.b.   Mezoregion Kotliny Grudziądzkiej
 
Położenie geograficzne i wysokościowe             
          Zdecydowaną część głównego kompleksu leśnego nadleśnictwa stanowią utwory wodnolodowcowe (sandrowe) stanowiące część największego sandru w Polsce (sandr Borów Tucholskich), a jego środkowa część obejmująca omawiane obszary nazywana jest sandrem Wdy. Maksymalna wysokość względna sandru wynosi 130 m n.p.m.. W północnej części nadleśnictwa występują liczne wyspy morenowe tzw. dziurawy sandr z wzniesieniami czołowo-morenowymi fazy poznańsko-dobrzyńskiej.
 
Rzeźba terenu
          Obszar terytorialnego zasięgu działania nadleśnictwa uformowany został w okresie zlodowacenia bałtyckiego.
Podstawowymi utworami geologiczno-glebowymi są piaski akumulacji wodnolodowcowej (sandrowe) z fragmentami utworów eolicznych, a także piaski i żwiry rzeczne oraz piaski rzeczne na torfach w dolinach rzek Wisła, Wda, Mątawa.
Podstawową formą rzeźby terenu są sfalowane równiny sandrowe urozmaicone wyspami morenowymi i wytopiskami, a także rynnami jeziornymi i dolinami rzecznymi (dolina Wisły, Wdy, Mątawy)
 
Warunki glebowe
          W warunkach Nadleśnictwa Osie dominuje typ gleb rdzawych zajmujących ok. 80% powierzchni nadleśnictwa (z przeważającym podtypem gleb bielicowo-rdzawych), wytworzonych głównie z piasków wodnolodowcowych stosunkowo ubogich w składniki pokarmowe, z którym wiążą sie przede wszystkim typy siedliskowe lasu boru świeżego, boru mieszanego świeżego i rzadziej lasu mieszanego świeżego.
Gleby bielicowe zajmują powierzchnie ok. 1% nadleśnictwa. Występują w obniżeniach terenowych pola sandrowego, na obrzeżach bagien, łąk np. bór mieszany wilgotny.
Gleby brunatne ok 6,5% wytworzyły sie z utworów lodowcowych gliniastych i piaszczysto-gliniastych np. siedliska lasu mieszanego świeżego i lasu świeżego.
Typy gleb płowych zajmują 2% powierzchni nadleśnictwa.
Do około 1% powierzchni nadleśnictwa zajmują typy gleb opadowo-glejowych i gruntowo-glejowych wytworzonych w piaskach akumulacji wodnolodowcowej np. bór mieszany wilgotny, las mieszany wilgotny, las wilgotny.
Na siedliskach bagiennych najczęściej występuje typ gleb torfowych np. bór bagienny, bór mieszany bagienny, las mieszany bagienny, rzadziej typ gleb murszowych - zajmując łącznie ok. 2% powierzchni np. ols, ols jesionowy, las mieszany wilgotny, las wilgotny.
Pozostałe typy gleb zajmują ok. 7,5% powierzchni leśnej nadleśnictwa.
 
Klimat
Według regionalizacji klimatycznej Polski obszar działania nadleśnictwa polożony jest wg W. Okołowicza w zasięgu Regionu Nadwislańsko-Żuławskiego.
- przeciętna ilość opadów rocznie: 548 mm
- średnia roczna temperatura powietrza: +7,0 oC
- średnia temperatura stycznia: - 2,4 oC
- średnia temperatura lipca: +18,0 oC
- średnia ilość dni w roku z pokrywą śnieżną: - ca 58
- udział wiatrów silnych i bardzo silnych w ogólnej liczbie obserwacji w ciągu roku
  (powyżej 10m/s): - ca 0,5%
Charakterystyczną cechą klimatu omawianego obszaru są stosunkowo niskie opady atmosferyczne, nie przekraczające często 500 mm rocznie.
 
Wody
          Obszar terytorialnego zasięgu nadleśnictwa w całości połozony jest w dorzeczu Wisły oraz jej lewobrzeżnych dopływów - Wdy (Czarnej Wody) spiętrzonej w Żurze i Gródku oraz Mątwy. Powstałe w ten sposób Zalew Żurski i Jezioro Gródeckie stanowią największy zbiornik wodny na omwaianym obszarze, wywierając decydujący wpływ na stosunki wodne przyległych obszarów leśnych.
Wody spływu powierzchniowego odprowadzane są z obszaru nadleśnictwa przez lewobrzeżny dopływ Wdy - Sobińską Strugę (Sobinę) oraz lewobrzeżny dopływ Mątawy - Komórską Strugę.
W obrębie Osie występują następujące jeziora: Miedzno, Trzebucz Mały i Trzebucz Duży (jeziora rynnowe) oraz tzw. jeziorka Dury (wytopiskowe), a w obrębie Warlubie: jezioro Radodzierz (wytopiskowe) oraz jeziora rynnowe: Mątaskie, Łąkosz, Zawada, Płochocińskie.
Liczne kompleksy bagien i łąk przylegające do kompleksów leśnych mają również wpływ na stosunki wodne i wilgotnościowe (w tym największe bagno na omawianym obszarze tzw. Duże Wilcze Bagno w obrębie Warlubie).
Woda gruntowa wystepuje głęboko.
 

Typy siedliskowe lasu
          Na obszarze nadleśnictwa siedliska naturalne lub zblizone do naturalnych zajmują 82,8 % powierzchni leśnej, siedliska zniekształcone - 17,2 %.
Dominującym typem siedliskowym w nadleśnictwie jest bór świeży (Bśw) (49 % powierzchni leśnej). Siedliska lasowe zajmują 17 % powierzchni leśnej (2 843,64 ha), natomiast borowe 83 % powierzchni leśnej (13 730,20 ha).
Przyjmując za kryterium różne warunki wilgotnościowe, poszczególne siedliska zajmują:

 

                         Siedlisko                                  % powierzchni leśnej       Wielkość [ha]  
świeże: bór świeży (Bśw), bór mieszany świeży (BMśw), las mieszany świeży (LMśw), las świeży (Lśw)     94,0 %  15 576,95 ha
suche: bór suchy (Bs)      0,0 %  1,43 ha
wilgotne: bór wilgotny (Bw), bór mieszany wilgotny (BMw), las mieszany wilgotny (LMw), las wilgotny (Lw), las łęgowy (Lł)                                  1,8 %  299,64 ha
bagienne: bór bagienny (Bb), bór mieszany bagienny (BMb), las mieszany bagienny (LMb), ols (Ol), ols jesionowy Ol-J)                  4,2 %   695,45 ha
Razem   100 % 16 573,47 ha 

  

                                            

Podsumowanie
          Bory Tucholskie pod względem przyrodniczym i krajobrazowym obszarów województwa kujawsko-pomorskiego wyróżniaja się szczególnym, swoistym pięknem, zachwycając swym urokiem nie tylko przyrodników.
          Duża lesistość tej krainy sprawiła, że przyroda tutaj w znacznym stopniu zachowała swoją naturalność, podnosząc w dużej mierze walory turystyczne tego obszaru.
          Największym walorem Nadleśnictwa Osie są lasy. Stanowią 51,90 % jego powierzchni. Są to w zdecydowanej większości siedliska boru świeżego 55,30 %. W drzewostanach dominuje sosna, która porasta 91,00 % powierzchni leśnej. Pozostałe gatunki budujące drzewostany to: dąb, brzoza, świerk, modrzew, olcha, buk i grab.
          Osobliwością wśród rozległych borów sosnowych jest kępa pięknej dąbrowy z największym w Polsce skupiskiem jarzębu brekini, stanowiąca rezerwat przyrody "Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego". Jest to swoista wyspa lasu mieszanego dębowego-grabowego, w której obok wiekowych brzęków rosną około 250 - letnie dęby szypułkowe, lipy drobnolistne, klony, jawory, wiązy i inne drzewa. W runie zwraca uwagę obecność rzadkich i chronionych roślin, takich jak: wawrzynka wilczełyko, lilii złotogłów, gnieźnika leśnego, podkolana białego, marzanki wonnej i innych.
 
Powierzchnia terytorialnego zasięgu nadleśnictwa wynosi: 348,85 km2
Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa Osie: 18 394,94 ha, w tym powierzchnia lasów 17 199,12 ha
Lesistość nadleśnictwa: 51,90 %
Lesistość województwa kujawsko-pomorskiego: 23,5 %
Lesistość Polski: 29,6 %
Obręby/Leśnictwa:  2 obręby leśne (Osie, Warlubie), 14 leśnictw
Szkółki Leśne: Szkółka Zespolona "Osiny"
Budowa geologiczna/gleby: dominują gleby rdzawe z przważającym podtypem gleb bielicowo-rdzawych, wytworzone z piasków wodnolodowcowych
Przeciętny wiek drzewostanów: 74 lata
Średni przyrost bieżący miąższości brutto: 5,82 m3/ha
Przeciętna zasobność drzewostanu: 312 m3/ha
Przeciętne pozyskanie roczne: 113 491 m3  
Gospodarcze drzewostany nasienne: 324,40 ha
Uprawy pochodne: 246,15 ha